Montaż kolektorów – miasto informuje

Na wieliczka.eu pojawiły się szczegóły dotyczące montażu
kolektorów słonecznych. O braku tychże informacji pisaliśmy kilka dni temu, cieszyć więc musi, że informacja taka w końcu się pojawiła.

Za wieliczka.eu

Weryfikacja zgłoszeń na zakup i montaż kolektorów słonecznych

W lutym 2009 roku Gmina Wieliczka podjęła działania zmierzające do pozyskania dofinansowania z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach prywatnych. Projekt przygotowany przez Gminę Wieliczka, w porozumieniu z Niepołomicami, Skawiną i Kłajem odniósł sukces i mieszkańcy w chwili obecnej mają realne szanse na otrzymanie dofinansowania w wysokości 70% wartości instalacji układów solarnych. Niestety, przewidziane dofinansowanie jest mniejsze niż pierwotnie zakładano, będzie można wykonać około 1500 instalacji, dlatego też zaistniała konieczność dodatkowej weryfikacji zgłoszeń. Osoby, które zgłosiły swój udział w projekcie i nadal go podtrzymują, proszone są o wypełnienie załączonego poniżej wniosku (który też został przesłany drogą pocztową do tych mieszkańców) i złożenie go na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 od dnia 12 lipca do dnia 23 lipca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.

W ramach projektu przewidziano trzy rodzaje instalacji układów solarnych w domach należących do osób prywatnych, w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:
a) W budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby, zostanie wykonana instalacja typu A – instalacja 2 paneli słonecznych, zasobnika o pojemności 250 litrów oraz innych elementów wchodzących w skład układu solarnego.
b) W budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 3 do 5 osób, zostanie wykonana instalacja typu B – instalacja 2 paneli słonecznych, zasobnika o pojemności 300 l oraz innych elementów wchodzących w skład układu solarnego.
c) W budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób, zostanie wykonana instalacja typu C – instalacja 3-5 paneli słonecznych, zasobnika o pojemności 400 – 500 litrów oraz innych elementów wchodzących w skład układu solarnego.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie następujących warunków:
a) lokalizacja budynku mieszkalnego, stanowiącego stałe miejsce zamieszkania na obszarze objętym szczególną troską w kontekście ochrony powietrza;
b) uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek;
c) budynek mieszkalny musi być oddany do użytkowania w myśl Prawa Budowlanego;
d) brak jakichkolwiek nie uregulowanych, a wymagalnych zobowiązań, w tym zalegania z zobowiązaniami podatkowymi, właściciela(i) budynku wobec Gminy;
e) złożenie przez właściciela(i) budynku prawidłowo wypełnionego wniosku,
f) podpisanie przez właściciela(i) z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki stron, związane z realizacją Projektu.
g) wpłacenie na konto Gminy kwoty zaliczkowej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych). Pozostała kwota do wysokości 30% wartości zostanie wpłacona po zakończeniu postępowania przetargowego na projekt, dostawę i montaż układu solarnego dla poszczególnego typu budynku, a przed przystąpieniem do realizacji.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć udziału w projekcie prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 od dnia 12 lipca do dnia 23 lipca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu .

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy Gminy będą Państwo zobowiązani uiścić po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, a przed podpisaniem umowy.

Dodaj komentarz